Uitstraling artikel 7 - ADD

Kinderen met ADD worden vaak betiteld als 'dromertjes', ze hebben veel moeite om hun aandacht bij de les te houden, maar ook om aan het werk te gaan en te blijven. Zij zijn wat verstrooid en vergeetachtig en lijken vaak niet te luisteren. Soms kunnen zij zich niet herinneren wat ze van plan waren te doen of waar ze hun spullen hebben gelaten. ADD’ers hebben moeite met het negeren van afleidende prikkels; 'de ruis om hen heen', maar ook met het vlot reproduceren van wat ze hebben geleerd. We kunnen zeggen dat deze kinderen problemen hebben met het richten en vasthouden van hun aandacht. Het is op de eerste plaats een informatieverwerkingsprobleem.

De afkorting ADD staat voor Attention Deficit Disorder, zonder de H van Hyperactivity. Het is een aandachtstekort- en concentratiestoornis. ADD is een stoornis die in aanleg aanwezig is, maar waarbij de klachten in de loop van de ontwikkeling van het kind sterker naar voren komen, vooral wanneer zij naar school gaan en er meer eisen aan hun gedrag worden gesteld. De stoornis komt zowel voor bij jongens als bij meisjes. Het signaleren van kinderen met ADD is moeilijk, enerzijds omdat de kenmerken van deze kinderen niet zo uitgesproken zijn en anderzijds omdat het gedrag van deze kinderen voor de leerkracht meestal niet storend is, integendeel ze zijn vaak rustig, aardig, en soms een beetje dromerig of afwezig. Opvallend wordt het wanneer deze kinderen, door de aandachtsproblemen, in hun leerprestaties achter blijven op de verwachtingen. Zij missen namelijk vaak belangrijke informatie, waardoor er hiaten ontstaan in de leerstof. Vroegtijdige signalering van ADD is belangrijk omdat de begeleiding dan snel opgestart kan worden. Omdat deze kinderen hun werk vaak niet af hebben en in de pauzes of na school hun werk af moeten maken hebben zij vaak ook emotionele problemen. Ze kunnen onzeker en faalangstig worden en krijgen soms een hekel aan school.

Een  aandachtstekortstoornis is niet een probleem van één hersenfunctie, maar een probleem van verschillende -niet los van elkaar staande- cognitieve functies die worden samengebracht onder de noemer ‘aandacht’. Deze functies hebben te maken met processen van informatieverwerking in de hersenen. In een onderwijssituatie betekent dit dat de aandachtsproblemen niet alleen een kwestie zijn van niet luisteren naar de leerkracht, maar ook een probleem met het beginnen aan taken die een langdurige geestelijke inspanning vergen, met het opvolgen van instructies,het letten op details en het afmaken van  taken. 

Kenmerken van ADD:

  • het kind is te rustig en is vaak onopvallend afwezig
  • het kind heeft moeite met de werkhouding, aandacht en concentratie
  • het kind heeft moeite met plannen en organiseren
  • de leerprestaties blijven achter

 

In een aantal opzichten lijkt het kind met ADD de tegenpool van het kind met ADHD. Wat het hyperactieve kind te veel doet, doet het kind met ADD te weinig, als we alleen kijken naar de uiterlijke gedragingen. Waarschijnlijk is er bij ADD- kinderen geen balans tussen het remmend (inhibitie) en het stimulerend (excitatie) systeem, waarvan de mogelijke oorzaken zijn dat het remmend systeem te sterk werkt en het stimulerend systeem niet voldoende werkt. Er is geen optimaal evenwicht tussen de twee systemen.

Door hun afwezige, dromerige gedrag vallen kinderen met ADD meestal niet zo op in de klas. Onterecht krijgen ouders vaak te horen dat hun kind ongemotiveerd en lui is. Het is daarom belangrijk om wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind ADD heeft, contact op te nemen met deskundigen. De diagnose ADD wordt pas gesteld wanneer de symptomen in verschillende situaties aanwezig zijn (bijvoorbeeld op school en thuis) en ook in de loop van de tijd blijven bestaan. Om de diagnose te kunnen stellen is het daarom noodzakelijk gebruik te maken van meerdere informanten. Dat zijn vaak de leerkracht en de ouders. De psycholoog interpreteert alle gegevens en stelt de diagnose. Wanneer de diagnose ADD is gesteld, kan overgegaan worden tot behandeling om gedragsverandering te realiseren. In ernstige gevallen kan medicatie voorgeschreven worden.

Om in de klas een gunstig leerklimaat te realiseren, is het belangrijk dat extra aandacht besteed wordt aan deze leerlingen. Zij missen namelijk vaak veel van de aangeboden informatie, hebben hun werk meestal niet af en vergeten hun huiswerk op te schrijven. Hierdoor gaan zij steeds meer onder hun niveau presteren.

Tenslotte nog de volgende opmerking: kinderen met ADD zijn niet onwillig, ongemotiveerd of lui. Zij willen wel, maar het lukt hen gewoon niet.